Rezerwy pracownicze!

17 czerwca 2010

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 3 ust. 1 pkt 21 rezerwy – są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota są niepewne. Znowelizowana ustawa wprowadziła nową definicję rezerw, które należy wycenić według wiarygodnie oszacowanej wartości

Ze względu na stopień skomplikowania obliczeń MSR 19, art. 57 standardu wyraźnie zaleca, by obliczenia wysokości rezerw były wykonywane przez doświadczonego aktuariusza, zaś punkt 4.7 KSR 6 wskazuje konieczność udziału aktuariusza przy szacowaniu rezerw.

Przy szacowaniu zobowiązań wynikających z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom pomocą służą profesjonalne biura aktuarialne.

Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą:

  • odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe – w tym przypadku rezerwy są tworzone, jeżeli obowiązek wypłaty świadczeń wynika z przepisów prawa, układu zbiorowego lub z umów o pracę. Prawo do tych świadczeń jest nabywane przez pracowników przez cały okres ich pracy w jednostce i rodzi zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości,
  • niewykorzystane urlopy – rezerwy w tym przypadku mogą być tworzone na urlopy pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe).

W MSR 19 jako świadczenia pracownicze wymienione są:

■     świadczenia po okresie zatrudnienia takie jak, emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia,

■     inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlopy z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz, jeśli nie podlegają one w całości wypłacie w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, wypłaty z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia,

■     świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy i inne.

Jeżeli w firmie występują wymienione wyżej lub pokrewne świadczenia to trzeba określić, czy wynikają one z przepisów ogólnych tzn. z Kodeksu Pracy, czy też są odrębnie, specjalnie regulowane przez przepisy wewnętrzne firmy.